Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353
Offer 2 FinxS assessment to accurately and honestly evaluate candidate competence – CxO Search

Offer 2 FinxS assessment to accurately and honestly evaluate candidate competence

[Tiếng Việt bên dưới]
Placing the right people in the right positions will not only maximize staff’s competence but also bring many benefits to the company. However, recruiting the right people for the right job is not enough, since businesses must choose people who are fit for working style and culture of company; which means people can comply with and adapt to organization’s core values, habits and behavioral expressions.

Understanding this matter, CxO will offer 02 FinxS assessments to evaluate candidate’s behavioral competence in the final round. Please quickly register to experience the report so that your business can receive special offers and find ideal and suitable candidates.

Values ​​that FinxS report brings to businesses:

  • Looking for employees who have job match and culture fit through the world-class extensive evaluation system.
  • Recruitment of sales team based on candidate’s 18 competences assessment report.
  • Businesses will reduce organizational behavioral conflicts, reduce turnover rate and opportunity costs.
  • The level of employee engagement with the organization will be increased, thereby promoting the effectiveness of corporate culture, improving communication quality and productivity.

* Promotion program will be given to customers who sign the contract from now until the end of December 31st, 2020.

For more information, please contact via email: cs@cxosearch.com or hotline: 0902 989 578

———————————————————-

TẶNG 2 BÀI ĐÁNH GIÁ FINXS GIÚP NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC VÀ TRUNG THỰC NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN

Việc đặt đúng người vào đúng vị trí không những sẽ tối đa hóa năng lực của nhân viên mà còn mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Tuy vậy, tuyển dụng đúng người, đúng việc chưa đủ mà doanh nghiệp cần lựa chọn người phù hợp với phong cách làm việc và văn hóa của công ty; nghĩa là người có thể tuân thủ và thích nghi với giá trị cốt lõi, với những thói quen, biểu hiện hành vi của tổ chức.

Hiểu được vấn đề trên, CxO sẽ dành tặng 2 bài FinxS để đánh giá năng lực hành vi của ứng viên ở vòng cuối cùng. Để tìm kiếm những ứng viên lý tưởng và phù hợp, doanh nghiệp hãy nhanh chóng đăng ký trải nghiệm bài đánh giá để nhận được ưu đãi đặc biệt.

Những giá trị mà bài đánh giá năng lực FinxS mang lại cho doanh nghiệp:

• Tìm kiếm nhân viên phù hợp với công việc và văn hóa thông hệ thống đánh giá sâu rộng đẳng cấp thế giới.

• Tuyển dụng đội ngũ bán hàng dựa trên báo cáo đánh giá 18 năng lực bán hàng của ứng viên.

• Doanh nghiệp sẽ giảm xung đột hành vi tổ chức, giảm tình trạng nhảy việc và chi phí cơ hội.

• Mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức sẽ được tăng lên, đẩy mạnh hiệu quả văn hóa doanh nghiệp, cải thiện chất lượng giao tiếp và năng suất làm việc.

*Khuyến mãi sẽ dành tặng cho khách hàng ký kết hợp đồng trong thời gian từ nay đến hết 31/12/2020.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua email: cs@cxosearch.com hoặc hotline: 0902 989 578

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *